Android快捷方式的创建与删除问题

项目中遇到了对于桌面快捷方式的操作。

需求:

 • 创建快捷方式时如果之前已经存在就不重复创建。

问题:

 • 通过在创建快捷方式时,设置shortcutIntent.putExtra(“duplicate”, false);会避免重复创建
 • 但是会在已存在快捷方式时出现 “该快捷方式已存在”的toast。

解决思路:

 1. 修改编译源码(pass掉)
 2. 先删除再创建

解决方法:采用第2种

解决方法注意事项:创建和删除Intent配置要一样

创建和删除代码:

 /**
 * 创建快捷方式
 */
 public void createDeskShortCut() { 
Intent shortcutIntent = new Intent("com.android.launcher.action.INSTALL_SHORTCUT");
shortcutIntent.putExtra("duplicate", false);
shortcutIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_NAME, getString(R.string.app_name));
Parcelable icon =
  Intent.ShortcutIconResource.fromContext(getApplicationContext(), R.drawable.icon);
shortcutIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_ICON_RESOURCE, icon);
Intent intent = null;
intent = new Intent(getApplicationContext(), LoadImageActivity.class);
intent.setAction("android.intent.action.MAIN");
intent.addCategory("android.intent.category.LAUNCHER");
shortcutIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_INTENT, intent);
sendBroadcast(shortcutIntent);
 }


 /**
  * 删除当前应用的桌面快捷方式
  * 注意,删除的配置要合创建的配置相同才能删掉
  * @param cx
  */
 public static void delOldShortcut(Context cx) {

  Intent shortcutIntent = new Intent("com.android.launcher.action.UNINSTALL_SHORTCUT");
  // 不允许重复创建
  shortcutIntent.putExtra("duplicate", false);
  // 需要现实的名称
  shortcutIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_NAME, cx.getString(R.string.app_name));
  // 快捷图片
  Parcelable icon = Intent.ShortcutIconResource.fromContext(cx.getApplicationContext(), R.drawable.icon);
  shortcutIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_ICON_RESOURCE, icon);
  Intent intent = null;
  intent = new Intent(cx.getApplicationContext(), LoadImageActivity.class);
  intent.setAction("android.intent.action.MAIN");
  intent.addCategory("android.intent.category.LAUNCHER");
  shortcutIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_INTENT, intent);
  cx.sendBroadcast(shortcutIntent);
  }

评论

Copyright © 2022 pangff 京ICP备14050056号-1 Design credit: Shashank Mehta